Nabycie akcji TIM SA przez podmiot powiązany.

(Emitent – PAP – piątek, 14 stycznia 08:40 – Raport bieżący)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 13.01.2005 r. otrzymał informację o nabyciu przez podmiot powiązany – Prezesa Zarządu TIM SA Pana Krzysztofa Foltę 3.639 (słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela TIM SA. Transakcja, o której mowa powyżej, dokonana została w dniu 12.01.2005 r. po cenie 5,55 PLN (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję.

 

Raport bieżący 1/5

drukuj