Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.

Data sporządzenia

2023-02-24

Raport bieżący nr

11/2023

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej także: „TIM S.A „, „Spółka”_ informuje, że w ramach programu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie Uchwały nr 22/28.06.2022 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 28.06.2022 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 28.06.2022 r oraz zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem odkupu akcji własnych TIM S.A. opublikowanym w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 22.11.2022 r., Spółka dokonała w okresie od 20.02.2023 r. do 22.02.2023 r., za pośrednictwem Biura Maklerskiego mBank S.A., następujących transakcji nabycia akcji własnych _kod ISIN: PLTIM0000016_ podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

– w dniu 20.02.2023 r 2 000 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 69 930 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 34,97 zł. Akcje te stanowią 0,009 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 2 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,009 % ogólnej liczby głosów.

– w dniu 22.02.2023 r 3 471 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 120 630,85 zł, za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 34, 75 zł. Akcje te stanowią 0,016 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz uprawniają do 3 471 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,016 % ogólnej liczby głosów.Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia akcji TIM S.A. posiada łącznie 228 755 akcji własnych, stanowiących 1,03 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do 228 755 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi udział w wysokości 1,03 % w ogólnej liczby głosów.W załączeniu TIM S.A. przekazuje szczegółowe dane dotyczące zawartych transakcji nabycia akcji własnych w okresie 20.02.2023 r. – 22.02.2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-02-24, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-02-24, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj