Nabycie akcji własnych przez TIM SA.

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 08 lipca 2010 roku, w wyniku transakcji nabycia akcji własnych Spółki na podstawie ogłoszonego w dniu 31 maja 2010 roku publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TIM S.A., Spółka nabyła 1.271.285 akcji zwykłych na okaziciela TIM S.A. Powyższa transakcja została dokonana na podstawie postanowień uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 6/01.09.2008r. z dnia 01.09.2008r. w sprawie odkupu akcji TIM S.A. celem umorzenia, zmienionej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. na mocy Uchwały nr 20/16.06.2009r. podjętej w dniu 16.06.2009r. Przed ww. transakcją TIM S.A. nie posiadała żadnych akcji własnych. Po dokonaniu powyższego nabycia TIM S.A. posiada 1.271.285 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 5,5 % w kapitale zakładowym Spółki. Nabyty pakiet akcji własnych uprawnia do 1.271.285 głosów i stanowi 5,5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych Spółka nie może wykonywać praw udziałowych z będących w jej posiadaniu akcji własnych. W okresie najbliższych 12 miesięcy Spółka nie wyklucza możliwości dalszego skupu akcji w celu umorzenia.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-07-09

Raport bieżący nr 26/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-07-09

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Handlu Artur Piekarczyk 2010-07-09

drukuj