Nabycie praw do akcji przez osobę nadzorującą

(Emitent – PAP – piątek, 16 marca 09:06)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 15.03.2007r Emitent otrzymał informację, iż w wyniku dokonania zapisu na akcje serii F TIM SA, a nastepnie dokonania przydziału akcji serii F TIM SA , Pan Krzysztof Wieczorkowski będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej TIM SA , nabył 171.646 ( słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć ) praw do akcji serii F TIM SA.

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 24/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-16 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-03-16 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj