Nabycie praw do akcji serii F TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 21 marca 08:34)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20.03.2007r Emitent otrzymał informację, iż w wyniku dokonania zapisu na akcje serii F TIM SA, a następnie dokonania przydziału akcji serii F TIM SA, osoba blisko związana , w rozumieniu art 160 ust. 2 pkt. 4 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie instrumentami finansowymi , z członkiem Rady Nadzorczej TIM SA, nabyła 157.500 praw do akcji serii F TIM SA. Cena emisyjna akcji serii F TIM SA wynosiła 30 zł za jedną akcję. Przydział akcji dokonany został w dniu 13.03.2007r.

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 26/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-21 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-03-21 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj