Nabycie przez TIM SA udziału w wysokości 53,5 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM SA

Data sporządzenia

2011-10-11

Raport bieżący nr

21/2011

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy podwyższenia kapitału zakładowego MARKETEO.COM SA z kwoty 715.000 PLN do kwoty 1.000.000 PLN, w konsekwencji emisji 2.850.000 akcji serii C MARKETEO COM. SA, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, objętych przez TIM SA , aktualnie TIM SA posiada 5.350.000 akcji MARKETEO.COM SA o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, co stanowi udział w wysokości 53,5 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM SA.

Wyżej wymienione akcje uprawniają TIM SA do 53,5 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM SA.

Przed zarejestrowaniem przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, TIM SA posiadał 2.500.000 akcji serii A MARKETEO. COM z siedzibą w Bydgoszczy o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, które łącznie stanowiły 34,96 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM SA i uprawniały do 34,96 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM SA.

Informację o przyjęciu przez TIM SA oferty nabycia 2.850.000 akcji serii C MARKETEO.COM SA, Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w dniu 14.09.2011 r. w raporcie bieżącym nr 19/2011.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2011-10-11, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych
2011-10-11, Anna Słobodzian-Puła, Prokurent

drukuj