Nabycie znacznego pakietu akcji Rotopino.pl SA

Data sporządzenia

2018-09-19

Raport bieżący nr

38/2018

 

Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 19 września 2018r otrzymał potwierdzenie o zawarciu przez TIM SA w dniu 18 września 2018r transakcji nabycia 2 499 111 akcji Rotopino.pl SA. z siedzibą w Bydgoszczy za cenę 2,60 PLN _ słownie: dwa złote sześćdziesiąt groszy _ za jedną akcję. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 20.09.2018r.

Przed transakcją, o której mowa powyżej, TIM SA posiadała 7.410.640 akcji, stanowiących 74,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do 7.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl SA.., co stanowi udział w wysokości 74,1 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl SA.

Po transakcji, o której mowa powyżej, TIM SA posiada 9 909 751 akcji Rotopino.pl SA., stanowiące 99,1% kapitału zakładowego, dające prawo do 99,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl SA.., co stanowi udział w wysokości 99,1 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl SA.

Zarząd TIM SA wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR z uwagi na fakt, iż nabycie znacznego pakietu akcji Rotopino.pl SA będzie miało wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TIM.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-09-19, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-09-19, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj