Nabycie znacznego pakietu akcji TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 29 października 17:42 – Raport bieżący 29/04)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 29.10.2004r został zawiadomiony przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną działającą w imieniu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus, ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2, ING Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Akcji oraz ING Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Stabilnego Wzrostu, że w wyniku nabycia w dniu 29.10.2004r akcji TIM SA przez ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus, ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2, fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA łącznie posiadają akcje dające prawo do ponad 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA.

W dniu przekroczenia progu 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadały łącznie 1.379.350 sztuk akcji TIM SA, co stanowi udział w kapitale zakładowym TIM SA w wysokości 5,69 % . Akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA dają łącznie prawo do 1.379.350 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA, co stanowi 5,75 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA.

drukuj