Nabycie znacznego pakietu akcji TIM SA

Data sporządzenia

2014-04-07

Raport bieżący nr

9/2014

 

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 11 kwietnia 2014r została poinformowana przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( zwane dalej „Towarzystwo”), działające w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, że liczba akcji TIM SA posiadanych przez ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wzrosła powyżej progu 5 %.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM S.A. było nabycie 195 773 akcji spółki w dniu 09 kwietnia 2014r.
Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, przed zmianą udziału ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 1 085 165 akcji TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 4,89 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dawały 1 085 165 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,89 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.
Według stanu na dzień 11 kwietnia 2014r ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 1 280 938 akcji TIM SA , które dawały prawo do 1 280 938 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 5,77 % w kapitale zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-04-12, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2014-04-12, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj