Nabycie znacznego pakietu akcji TIM SA

Data sporządzenia

2015-05-28

Raport bieżący nr

17/2015

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 28 maja 2015r została poinformowana przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( zwane dalej „Towarzystwo”), działające w imieniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, że fundusze zarządzane przez Towarzystwo przekroczyły próg 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ TIM SA.

Przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów w spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 25 maja transakcji nabycia w dniu 21 maja 2015r, na rynku regulowanym, 100.000 akcji Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 1 051 136 akcji TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 4, 74 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo dawały 1 051 136 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,74 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

Według stanu na dzień 27 maja 2015r fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 1 151 136 akcji TIM SA , które dawały prawo do 1 151 136 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 5,19 % w kapitale zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

Ogólna liczba akcji i głosów na WZ TIM SA wynosi 22 199 200.

Według oświadczenia Towarzystwa brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje TIM SA, jak również brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-05-28, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2015-05-28, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj