Nabycie znacznego pakietu akcji TIM SA

Data sporządzenia

2016-02-04

Raport bieżący nr

5/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 04 lutego 2016r została poinformowana przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej „Towarzystwo”), działające w imieniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, że fundusze zarządzane przez Towarzystwo przekroczyły próg 10 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ TIM SA.
Przekroczenie progu 10 % ogólnej liczby głosów w spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 29 stycznia 2016r transakcji nabycia, na rynku regulowanym, 119.775 akcji Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 2 206 406 akcji TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 9,94 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo dawały 2 206 406 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,94 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.
Według stanu na dzień 03 lutego 2016r fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 2 326 181 akcji TIM SA , które dawały prawo do 2 326 181 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 10,48 % w kapitale zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, Towarzystwo nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nabycia lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej, informacji napływających ze Spółki oraz potrzeb portfela inwestycyjnego funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.

Ogólna liczba akcji i głosów na WZ TIM SA wynosi 22 199 200.

Według oświadczenia Towarzystwa brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje TIM SA, jak również brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-02-04, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2016-02-04, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj