Nabycie znacznego pakietu akcji TIM SA

Data sporządzenia

2019-01-02

Raport bieżący nr

1/2019

 

TIM SA z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Spółka”_, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Zarząd TIM SA w dniu 2 stycznia 2019 r został poinformowany, że fundusze inwestycyjne _dalej: „Fundusze”_ zarządzane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie _dalej: „Towarzystwo”_ przekroczyły próg 10 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Towarzystwa, zwiększenie stanu posiadania liczby głosów w Spółce powyżej 10 % nastąpiło na skutek przejęcia przez Towarzystwo w dniu 11 grudnia 2018 r od ALTUS TFI SA zarządzania funduszami inwestycyjnymi _ dalej:” Transakcja”_. Zgodnie z ww. zawiadomieniem w składzie portfeli przejętych funduszy inwestycyjnych znajdują się akcje Spółki w liczbie 1 492 289 _jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu osiemdziesięciu dziewięciu_, które stanowią 6,72 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 1 492 289 _jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu osiemdziesięciu dziewięciu_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 6,72 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z zawiadomieniem Towarzystwa, przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 1 093 842 _ jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści dwie_ akcje TIM S.A., które stanowiły udział w wysokości 4,93 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniały do 1 093 842 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,93 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa powyżej, według stanu na dzień 14 grudnia 2018 r Fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 2 586 131 _dwa miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści jeden_ akcji Spółki, które dawały prawo do 2 586 131 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 11,65 % w kapitale zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA.Ogólna liczba akcji i głosów na WZ TIM SA wynosi 22 199 200.
Według oświadczenia Towarzystwa Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c wyżej powołanej ustawy oraz Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art.69 ust.4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-01-02, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2019-01-02, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj