Nabycie znacznego pakietu akcji TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 4 stycznia 09:00)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 03.01.2008r został poinformowany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działające w imieniu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2, ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, ING Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji, ING Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Stabilnego Wzrostu, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Średnich i Małych Spółek, o zmianie udziału głosów łącznie posiadanych przez ww. fundusze w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA , było nabycie akcji TIM SA przez ww. fundusze w dniu 02.01.2008r.

Według stanu na dzień 16.08.2007r fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych posiadały łącznie 3.354.846 sztuk akcji TIM SA, co stanowiło 14,31 % kapitału zakładowego TIM SA.. Ww. akcje TIM SA uprawniały do 3.354 846 głosów na WZA TIM SA, co stanowiło udział w wysokości 14,31% w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA.

Według stanu na dzień 02.01.2008r fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych posiadały łącznie 3.834.217 sztuk akcji TIM SA, co stanowiło 16,36 % kapitału zakładowego TIM SA.. Ww. akcje TIM SA uprawniały do 3.834.217 głosów na WZA TIM SA, co stanowiło udział w wysokości 16,36 % w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA

Na dzień 03.01.2008r fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadają 3.909.985 sztuk akcji TIM SA, co stanowi udział w kapitale zakładowym Spółki w wysokości 16,68 % .

Akcje TIM SA będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA dają łącznie 3.909.985 głosów na WZA TIM SA, co stanowi udział w wysokości 16,68 % w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 1/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-04 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds logistyki

2008-01-04 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds handlu

drukuj