Nabycie znacznego pakietu akcji TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 31 stycznia 19:35)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 31.01.2007r ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, działając w imieniu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2, ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, ING Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji, ING Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Stabilnego Wzrostu oraz ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Średnich i Małych Spółek zawiadomiło TIM SA, że udział posiadanych łącznie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA uległ zmianie o co najmniej 2 %głosów na WZA TIM SA w związku z nabyciem akcji TIM SA w dniu 31 .01.2007r.

Na dzień 31.01.2007r fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadają łącznie 2.448.747 sztuk akcji TIM SA, co stanowi 12,02 % kapitału zakładowego Spółki.Akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA dają łącznie 2.448.747 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA, co stanowi 12,02 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA.

Bezpośrednio przed datą 31.01.2007r fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadały łącznie 2.444.206 sztuk akcji TIM SA, co stanowiło 11,99 % kapitału zakładowego TIM SA. W dniu 30.01.2007r akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA dawały łącznie 2.444.206 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA., co stanowiło 11,99 % ogólnej liczby głosów na wza TIM SA.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 10/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-01-31 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-01-31 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj