Nabycie znacznego pakietu akcji TIM SA

(Emitent – PAP – poniedziałek, 29 stycznia 23:26)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 29.01.2007r został powiadomiony przez AIG PTE SA, iż zarządzany przez nie AIG Otwarty Fundusz Emerytalny, zwany dalej „OFE” w wyniku nabycia akcji TIM SA zwiększył zaangażowanie powyżej progu 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zwiększenie zaangażowanie powyżej progu 10 % nastąpiło w wyniku nabycia akcji Spółki z zapisem na rachunkach papierów wartościowych w dniu 23 stycznia 2007r.Bezpośrednio przez zmianą udziału OFE posiadał 1.984.851 akcji zwykłych na okaziciela TIM SA, co stanowiło 9,74 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 1.984.851 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 9,74 % ogólu głosów w Spółce.

Na dzień 23 stycznia 2007r OFE posiadał 2.084.851 akcji zwykłych na okaziciela TIM SA, co stanowi 10,23 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 2.084.851 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 10,23% ogółu głosów w Spółce.

Zgodnie z oświadczeniem AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego, w perspektywie 12 miesięcy AIG OFE nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiadanych akcji TIM SA w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej OFE.

W dniu 29.01.2007r Zarząd TIM SA poinformowany został również przez Amplico Life Pierwsze Amerykańsko – Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , działające w imieniu swojego akcjonariusza American Life Insurance i Reinsurance Company ( zwanego dalej ” ALICO” ) , iż ALICO zmieniło dotychczas posiadany udział w ogólnej liczbie głosów stanowiący powyżej 10 %, o kolejne 2% w związku z pośrednim nabyciem akcji Spółki.

W dniu 19 stycznia 2007r w wyniku zapisów na rachunkach papierów wartościowych ALICO posiadało pośrednio 2.749.124 akcji TIM SA, co stanowiło 13,48 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 2.749.124 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 13,48 % ogółu głosów w Spółce.

Bezpośrednio przed tą datą ALICO posiadało pośrednio 2.555.307 akcji Spółki, co stanowiło 12,53 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 2.555.307 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 12,53 % ogółu głosów w Spółce.

Powyższe zaangażowanie ALICO ma charakter pośredni i wynika z zaangażowania Amplico Life SA, AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA z siedzibą w Warszawie jak również AIG Funduszy Inwestycyjnych Otwartych zarządzanych przez AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z oświadczeniem ALICO dalsze ewentualne zwiększenie zaangażowania w Spółkę w okresie 12 miesięcy jest uzależnione od sytuacji rynkowej.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 8/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-01-29 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-01-29 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj