Nabycie znacznego pakietu akcji TIM SA

(Emitent – PAP – wtorek, 3 stycznia 09:33)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 02 stycznia 2006r otrzymał informację, iż OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w wyniku nabycia akcji TIM SA przez Fundusze zarządzane przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ( OPERA FNP SFIO i OPERA I FIZ ) przekroczyło 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA. Według stanu na dzień 29 grudnia 2005r ww. Fundusze posiadały 1 239 393 akcje, stanowiące 6,08 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 1 239393 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA. W dniu poprzedzającym nabycie znacznego pakietu akcji TIM SA wyżej wymienione Fundusze posiadały 439 393 akcji TIM SA, co stanowi 2,16 % kapitału zakładowego Spółki i co uprawniało do 439 393 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 2,16 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 1/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-01-03 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

2006-01-03 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj