Nabycie znacznego pakietu akcji TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 30 grudnia 17:10)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 30.12.2005r został zawiadomiony przez AIG PTE SA z siedzibą w Warszawie, iż zarządzany przez nie AIG Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku nabycia akcji spółki TIM SA przekroczył 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA. Przekroczenie progu 5 % nastąpiło w wyniku nabycia akcji TIM SA z zapisem na rachunkach papierów wartościowych w dniu 27 grudnia 2005r. Zgodnie z ww. zawiadomieniem bezpośrednio przed zmianą udziału AIG OFE posiadał 462149 akcji zwykłych TIM SA, co stanowi 2,27 % kapitału zakładowego TIM SA i uprawniało do 462149 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 2,27 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA. Zgodnie z ww. oświadczeniem na dzień 27.12.2005r AIG OFE posiada 1513502 ( słownie: milion pięćset trzynaście tysięcy pięćset dwie ) akcje zwykłe na okaziciela TIM SA, co stanowi 7,43 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 1513502 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA, co stanowi 7,43 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 39/2005

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-12-30 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2005-12-30 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj