Nabycie znacznego pakietu akcji TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 11 stycznia 09:04)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10.01.2008r został poinformowany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działające w imieniu ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, że fundusz ten posiada samodzielnie akcje TIM SA dając powyżej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA TIM SA.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA , było nabycie akcji TIM SA przez ww. fundusz w dniu 10.01.2008r. Przed zmianą udziału ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego posiadał 1.099.169 sztuk akcji TIM SA, co stanowiło 4,69 % kapitału zakładowego TIM SA.. Ww. akcje TIM SA uprawniały do 1.099.169 głosów na WZA TIM SA, co stanowiło udział w wysokości 4,69 % w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA.

Na dzień 10.01.2008r ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego posiada 1.174.182 sztuki akcji TIM SA, co stanowi udział w kapitale zakładowym Spółki w wysokości 5,01 % .

Akcje TIM SA będące w posiadaniu ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dają łącznie 1.174.182 głosów na WZA TIM SA, co stanowi udział w wysokości 5 ,01% w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 3/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-11 Krzysztof Folta Prezes Zarzadu

2008-01-11 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds handlu

drukuj