Nabycie znacznego pakietu akcji

(Emitent – PAP – wtorek, 18 kwietnia 09:17)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka AMPLCO Life Pierwsze Amerykańsko- Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna, działająca w imieniu swojego akcjonariusza American Life Insurance and Reinsurance Comapany, zawiadomiła Zarząd TIM SA, iż firma American Life Insurance and Reinsurance Comapany pośrednio przekroczyła 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA w zwiazku z pośrednim nabyciem akcji TIM SA. Zgodnie z ww. informacją w dniu 11 kwietnia 2006r w wyniku zapisów na rachunkach papierów wartościowych firma American Life Insurance and Reinsurance Comapany posiadała pośrednio 2 293 782 (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela TIM SA, co stanowi udział w kapitale zakładowym TIM SA w wysokości 11,255 % i zapewnia 11,255 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA. Bezpośrednio przed dniem 11 kwietnia 2006r firma American Life Insurance and Reinsurance Comapany posiadała pośrednio 1 543 782 (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje TIM SA,co stanowi udział w kapitale zakładowym TIM SA w wysokości 7,575 % i zapewnia 7,575 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA. Powyższe zaangażowanie firmy American Life Insurance and Reinsurance Comapany ma charakter pośredni i wynika z zaangażowania AIG OFE (zarządzanego przez AIG PTE SA) oraz AIG Asset Management (Polska)SA w ramach zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie (tj. portfelami otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez AIG TFI SA, tj: AIG FIO Stabilnego Wzrostu i AIG FIO Akcji). Zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej dalsze ewentualne zwiększenie zaangażowania firmy American Life Insurance and Reinsurance Comapany w TIM SA w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia ww zawiadomienia jest uzależnione od sytuacji rynkowej.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 10/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-04-18 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

2006-04-18 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj