Obniżenie kapitału zakładowego TIM SA

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259) informuje, iż w dniu 09 grudnia 2010r otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 03 grudnia 2010r , na mocy którego dokonane zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki.Zgodnie z wyżej wymienionym postanowieniem kapitał zakładowy TIM SA został obniżony z kwoty 23.100.000 PLN do kwoty 21.790.000 PLN. Aktualnie, po zarejestrowaniu obniżenia kwoty kapitału zakładowego, z wszystkich wyemitowanych akcji TIM SA przysługuje łącznie 21.790.000 ( słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy ) głosów. Zmiana, o której mowa powyżej, dokonana została na podstawie Uchwały nr 6/28.10.2010r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA, podjętej w dniu 28.10.2010r i jest konsekwencją umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. Raport bieżący o umorzeniu akcji TIM SA podany został do publicznej wiadomości w dniu 29.10.2010 nr 34 /2010. Po zarejestrowaniu przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego TIM SA, o którym mowa powyżej , kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.790.000 ( słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewiećdziesiąt tysięcy ) złotych i dzieli się na 21.790.000 ( słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się: 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A, 2) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B, 3) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C, 4) 15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D, 5) 210.000 ( słownie: dwieście dziesięć tysięcy ) akcji serii E, 6) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysiecy ) akcji serii F. Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż po zarejestrowaniu przez Sąd zmiany, o której mowa powyżej, Statut Spółki ( tekst jednolity ) będzie miał treść załączoną do niniejszego raportu.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-12-10

Raport bieżący nr 37/2010

Skrócona nazwa emitenta Skrócona nazwa emitenta

Podstawa prawna Podstawa prawna

Załączniki: statut_tim_sa_tekst_jednolity_28_10_2010r

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu Artur Piekarczyk 2010-12-10

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds Operacyjnych Maciej Posadzy 2010-12

drukuj