Krzysztof Folta – Prezes Zarządu

Pan Krzysztof Folta, powołany w dniu 12.03.2021 r. na ponowną kadencję na Prezesa Zarządu TIM SA, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Metrologia Elektryczna.

Pan Krzysztof Folta pełni funkcję Prezesa Zarządu TIM SA nieprzerwanie od dnia 15 czerwca 1995 roku.

Mandat Pana Krzysztofa Folty wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2023.

Pan Krzysztof Folta ukończył również szereg kursów i szkoleń menedżerskich w tym m.in we Wrocławskiej Szkole Zarządzania kurs – Przygotowanie do pełnienia funkcji menadżerskich oraz w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania - Program „Management” 2000”.

Pan Krzysztof Folta posiada następujące doświadczenie zawodowe:

  • 1988 - nadal - TIM SA, w tym nieprzerwanie od roku 1995 jako Prezes Zarządu,
  • 1984 - 1987 - Kierownik Zakładu - Młodzieżowa Spółdzielnia Pracy Unita z siedzibą we Wrocławiu.

Poza pełnieniem funkcji w Zarządzie TIM SA Pan Krzysztof Folta pełnił następujące funkcje:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej Rotopino. PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy,
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej EL-IT S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrotim S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Poza pełnieniem funkcji w Zarządzie TIM SA Pan Krzysztof Folta pełni aktualnie następujące funkcje:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej 3LP SA z siedzibą w Siechnicach.

Według oświadczenia złożonego Spółce:

  • z wyjątkiem posiadania akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie SA (w tym akcji TIM SA) Pan Krzysztof Folta nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych,
  • Pan Krzysztof Folta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej z wyjątkiem spółek zależnych TIM SA, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • Pan Krzysztof Folta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.