Obniżenie kapitału zakładowego TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 10 listopada 18:21 – Raport bieżący 21/2004)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym informuje, iż w dniu 10.11.2004 r. otrzymał odpis postanowienia wydanego w dniu 04.11.2004 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego TIM SA z kwoty 24.200.000 PLN, do kwoty 20.380.000 PLN. Mając na uwadze powyższe, ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji TIM SA, po zarejestrowaniu przez Sąd ww zmiany wynosi 20.380.000.
Jednocześnie Zarząd TIM SA nadmienia, iż obniżenie kapitału zakładowego TIM SA nastąpiło w konsekwencji umorzenia 3.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D TIM SA, dokonanego na mocy uchwały nr 21/04 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA z dnia 26.06.2004 r. oraz w konsekwencji umorzenia 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C TIM SA, dokonanego na mocy uchwał Zarządu TIM SA podjętych w latach 1998-2000.
Ponadto Zarząd TIM SA informuje, iż z dniem obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, umorzone zostało 3.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D TIM SA, co odpowiada 3.620.000 głosom na WZA TIM SA.
Umorzenie, o którym mowa powyżej nastąpiło za zgodą akcjonariuszy, za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 1.961.415, 80 PLN., na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA nr 21/04 z dnia 26.06.2004r.

drukuj