Obniżenie kapitału zakładowego TIM SA

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259) informuje, iż w dniu 25 listopada 2009r otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 18.11.2009r , na mocy którego dokonane zostało obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z wyżej wymienionym postanowieniem kapitał zakładowy TIM SA został obniżony z kwoty 23.647.000 PLN do kwoty 23.100.000 PLN. Aktualnie, po zarejestrowaniu obniżenia kwoty kapitału zakładowego, z wszystkich wyemitowanych akcji TIM SA przysługuje łącznie 23.100.000 ( słownie : dwadzieścia trzy miliony sto tysięcy ) głosów. Zmiana, o której mowa powyżej, dokonana została na podstawie Uchwały nr 17/16.06.2009 Walnego Zgromadzenia TIM SA, podjętej w dniu 16.06.2009r i jest konsekwencją umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. Raport bieżący o umorzeniu akcji TIM SA podany został do publicznej wiadomości w dniu 17.06.2009 nr 33/2009. Po zarejestrowaniu przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego TIM SA, o którym mowa powyżej , kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.100.000 ( słownie: dwadzieścia trzy miliony sto tysięcy ) złotych i dzieli się na 23.100.000 ( słownie: dwadzieścia trzy miliony sto tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się: 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A, 2) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B, 3) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C, 4) 15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D, 5) 210.000 ( słownie: dwieście dziesięć tysięcy ) akcji serii E, 6) 2.510.000 (słownie: dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy ) akcji serii F.

 

Raport bieżący nr 39/2009 
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2009-11-26

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Artur Piekarczyk 2009-11-26

drukuj