Ocena możliwości wykonania prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2006r.

(Emitent – PAP – piątek, 1 września 08:45)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż po przeanalizowaniu wstępnych wyników finansowych TIM SA za osiem miesięcy 2006r, które okazały się wynikami nadspodziewanie dobrymi, w aspekcie oceny możliwości wykonania prognozy wyników finansowych na rok 2006 podanej do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2006 z dnia 03.04.2006r, Zarząd TIM SA wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej TIM SA o zmianę prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2006.

Przychód ze sprzedaży za osiem miesięcy 2006r wyniósł 232.075 tys. PLN., co stanowi wzrost o 64 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ponieważ przychód ze sprzedaży za osiem miesięcy 2005r wynosił 141.763 tys PLN.

Mając na uwadze powyższe wniosek Zarządu do Rady Nadzorczej TIM SA o zwiększenie wartości prognozy, o której mowa powyżej, jest w pełni uzasadniony.

Posiedzenie Rady Nadzorczej TIM SA, na którym rozpatrzony zostanie ww. wniosek , wyznaczone zostało na dzień 02.09.2006r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 33/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-09-01 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

2006-09-01 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj