Ocena możliwości wykonania prognozy wyników finansowych TIM SA przyjętej na rok 2004

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, po dokonaniu oceny możliwości realizacji prognozowanych na rok 2004 wyników finansowych, podanych do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 23/03 z dnia 12.04.2003r, niniejszym informuje, iż wykonanie w/w prognozy jest w pełni realne.
Ocena możliwości realizacji prognozowanych na rok 2004 wyników finansowych dokonana została przez Zarzad TIM SA poprzez porównanie wyników finansowych osiągniętych przez TIM SA w styczniu 2004r, do wyników prognozowanych na rok 2004.

Wyniki finansowe osiągnięte przez TIM SA na koniec stycznia 2004r przedstawiają się następująco:

Przychody ze sprzedaży – 10.389 tys PLN,
Zysk na działalności operacyjnej – 8 tys PLN,
Zysk netto – 39 tys PLN.

Par. 40 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 16.10.2001r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. 01, nr 139, poz. 1569 z późn. zm. )

 

Raport bieżący nr 5/04

drukuj