Ocena wykonania prognozy na rok 2006

(Emitent – PAP – poniedziałek, 22 stycznia 19:10)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż dokonana została wstępna ocena wykonania prognozy wyników finansowych na rok 2006, podanej do publicznej wiadomości w dniu 08.12.2006r, w zakresie przychodów ze sprzedaży towarów i produktów osiągniętych przez Spółkę w 2006r.

Wstępnie obliczone przychody ze sprzedaży towarów i produktów osiągnięte przez Spółkę w 2006r wyniosły 394 299 tys. PLN, co stanowi wzrost o 57,3 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów osiągnięte przez Spółkę w 2005r wyniosły 250.743 tys PLN.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt , iż Spółka prognozowała osiągnięcie przychodów ze sprzedaży towarów i produktów w 2006r na poziomie 395 mln PLN, należy zauważyć, iż Spółka zrealizowała prognozę w ww. zakresie w 99,8 %.Jest to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę m. in. spadek cen miedzi, który miał miejsce w ciągu II półrocza 2006r.

Cena miedzi na dzień 13 lipca 2006r wynosiła 8.235 USD/T, natomiast na dzień 31.12.2006r cena miedzi wynosiła 5.652 USD/T. Powyższe wyniki wskazują, iż zapoczątkowana przez Zarząd TIM SA w 2001r polityka zakupowa jest bezpieczna bez względu na koniunkturę na rynkach metali.

Ponadto Zarząd TIM SA nadmienia, iż ocena wykonania prognozy wyników finansowych na rok 2006 w zakresie zysku operacyjnego i zysku netto dokonana zostanie niezwłocznie po dokonaniu analizy kosztów wygenerowanych przez Spółkę w 2006r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 4/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-01-22 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-01-22 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj