Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Od 01.04.2014 r. TIM SA zapewnia klientom możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie TIM SA w Siechnicach k. Wrocławia.

W trosce o środowisko naturalne oraz w oparciu o art. 37 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dalej „Ustawa”), od 1 kwietnia 2014 r. TIM SA zapewnia swoim klientom możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie TIM SA w Siechnicach k. Wrocławia, ul. Kwiatkowskiego 24, na zasadach określonych w Ustawie.

TIM SA informuje ponadto, że wypełnia obowiązek, o którym mowa w art. 42 ww. Ustawy, który określa co następuje: „sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej, niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju”. Ilekroć w Ustawie jest mowa o zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw domowych, rozumie się przez to również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

Uwaga! TIM SA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

Szczegółowe informacje na ww. temat można uzyskać pod numerem telefonu 71 37 61 602.

drukuj