Odwołanie i ustanowienie prokury

(Emitent – PAP – poniedziałek, 5 lipca 16:53 – Raport bieżący 16/04)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym informuje, iż w dniu 05.07.2004r Prezes Zarządu TIM SA Pan Krzysztof Folta, działając na podstawie art.109 (7) § 1 k.c. oraz art. 371 § 5 ksh, w związku z powierzeniem Panu Arturowi Piekarczykowi funkcji Członka Zarządu TIM S.A., na mocy Uchwały nr 17/RN/04 Rady Nadzorczej TIM S.A., podjętej w dniu 26.06.2004r, odwołał prokurę ustanowioną na rzecz Pana Artura Piekarczyka na mocy Uchwały Zarządu nr 2/Z/ 08.07.2003r podjętej w dniu 08.07.2003r.

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 05.07.2004r Zarząd TIM SA na mocy uchwały nr 1/Z/05.07.2004r ustanowił prokurę na rzecz Pani Marioli Połetek.

Mariola Połetek – lat 42
absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Gospodarki Narodowej.
Po studiach zatrudniona w Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym na stanowisku stażysty, od 08.04.1987r do 30.09.1991r w PBH POŁUDNIE na stanowisku inspektora ds. planowania, następnie w okresie od 01.10.1991r do 31.10.1991r w PBHiU POŁUDNIE na stanowisku specjalisty ds. umów i analiz ekonomicznych. Od 01.11.1991r zatrudniona w Przedsiębiorstwie TIM Sp. z o.o. na stanowisku zastępcy głównego księgowego, a od 01.05.1993r na stanowisku głównego księgowego. Od 01.09.1999r zatrudniona w TIM SA na stanowisku Dyrektor Finansowy- Główny Księgowy.W okresie od26.05.2001r do 26.06.2004r Pani Mariola Połetek pełniła funkcję Członka Zarządu TIM SA.

Pani Mariola Połetek nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.
Pani Mariola Połetek nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Ponadto Zarząd TIM SA po dokonaniu oceny możliwości realizacji prognozowanych na rok 2004 wyników finansowych, niniejszym informuje, iz wykonanie prognozy wyników finansowych podanej do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 9/04 z dnia 15.05.2004r jest w pełni realne.
Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych dokonana została przez Zarząd TIM SA poprzez porównanie wstępnych wyników finasowych osiągniętych przez TIM SA za pierwsze dwa kwartały 2004r do wyników prognozowanych na rok 2004.
Przychody ze sprzedaży za pierwsze dwa kwartały 2004r wyniosły 86.124 tys. PLN. Dla porównania nalezy nadmienić, iż w analogicznym okresie roku ubiegłego przychody ze sprzedaży towarów wynosiły 61.522 tys. PLN. Z powyższego wynika, iż wartość przychodów ze sprzedaży towarów za okres pierwszych dwóch kwartałów 2004r, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o ok. 40 %.

Par. 5 ust. 1 pkt. 30 i 31 oraz par. 40 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 16.10.2001r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentó papierów wartościowych (Dz. U. 01,nr 139, poz. 1569 z późn. zm)

drukuj