Odwołanie prokury

Data sporządzenia

2013-01-24

Raport bieżący nr

2/2013

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu 23.01.2013r odwołana została prokura udzielona Pani Annie Słobodzian-Puła.

Odwołanie prokury uzasadnia fakt powierzenia Pani Annie Słobodzian-Puła przez Radę Nadzorczą TIM SA w dniu 23.01.2013r funkcji Członka Zarządu TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2013-01-24, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2013-01-24, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

drukuj