Odwołanie prokury

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu 14.04.2010r odwołana została prokura udzielona Panu Maciejowi Posadzy. Odwołanie prokury uzasadnia fakt powierzenia Panu Maciejowi Posadzy przez Radę Nadzorczą TIM SA w dniu 13.04.2010r funkcji Wiceprezesa Zarządu TIM SA .

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-04-15

Raport bieżący nr 18/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-04-15

Wiceprezes Zarządu Artur Piekarczyk 2010-04-15

drukuj