Odwołanie przez 3LP S.A. oferty publicznej akcji

Data sporządzenia

2022-09-26

Raport bieżący nr

25/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „TIM S.A.” lub „Emitent”_ informuje, iż w dniu 26 września 2022 r otrzymał informację od 3LP S.A. – spółki zależnej _dalej: „3LP S.A” lub „Spółka” _, iż z dniem 26 września 2022 roku Zarząd 3LP S.A. postanowił odwołać ofertę publiczną akcji 3LP S.A. serii E , a w konsekwencji odstąpić od wykonania uchwały nr 6/20.09.2021 r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 20.09.2021 roku w sprawie rejestracji akcji 3LP S.A. w KDPW oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C i E 3LP S.A. oraz praw do akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również Zarząd 3LP S.A. postanowił nie podejmować dalszych działań w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia wszystkich akcji 3LP S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW ani w sprawie rejestracji akcji 3LP S.A. w KDPW.
Zgodnie z informacją otrzymaną od 3LP S.A. powyższa decyzja podjęta została w związku z niekorzystnymi warunkami rynkowymi, wysoką zmiennością i niepewnością na rynkach kapitałowych. Zarząd 3LP S.A. poinformował również, iż rozważy możliwość przeprowadzenia oferty publicznej w przyszłości, gdy warunki rynkowe będą bardziej sprzyjające.

Informację o rozpoczęciu prac przygotowawczych do pierwszej oferty publicznej _IPO_ akcji 3LP S.A. TIM S.A. przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym 21/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. W raporcie bieżącym nr 29/2021 z dnia 2 listopada 2021 roku Emitent poinformował o złożeniu przez 3LP S.A. wniosku o zatwierdzenie prospektu przez KNF. Natomiast w raporcie bieżącym nr 10/2022 z dnia 9 maja 2022 r. TIM S.A. przekazała do publicznej wiadomości informację o zawieszeniu przez 3LP S.A. oferty sprzedaży akcji.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-09-26, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-09-26, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj