Opłaty w funduszach inwestycyjnych. Sprawdź, za co płacisz

Nadzór finansowy chce, by opłata za zarządzanie, którą ponoszą klienci funduszy inwestycyjnych, wynosiła max. 2% w skali roku. Co ta zmiana będzie oznaczać dla inwestorów?

Zamieszanie na rynku finansowym w Polsce wywołał w ostatnich dniach dokument Komisji Nadzoru Finansowego, która sugeruje, by towarzystwa funduszy inwestycyjnych ograniczyły opłaty pobierane od inwestorów.

W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” przyglądamy się tej propozycji. Przypominamy również klientom, na jakie koszty powinni się przygotować, jeżeli chcą kupować jednostki funduszy.

Nowy przepis mocno uderzy w przychody TFI
KNF chce, by poziom wynagrodzenia pobieranego przez fundusze otwarte (FIO, SFIO) za zarządzanie środkami klientów mógł sięgnąć max. 2% ich aktywów. Ograniczona ma zostać również opłata manipulacyjna pobierana przez fundusz, gdy klient umarza jednostki i wypłaca środki – również do 2%.

Nadzór tłumaczy, że proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania się do unijnej dyrektywy MiFIDII w ten sposób, by – jak czytamy w dokumencie – umożliwić klientom „dokonywanie inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na sprawiedliwych i atrakcyjnych zasadach”.

Warto zauważyć, że KNF w późniejszym piśmie nieco złagodziła swoje stanowisko. Pułap 2% wciąż w nim widnieje, ale już obok założenia, że TFI dostaną czas na dostosowanie się do wymaganego poziomu do 2022 r. Poza tym nadzór rekomenduje, by ostateczne rozstrzygnięcia zaproponował resort finansów w odpowiednim rozporządzeniu.

Niepokój wśród przedstawicieli funduszy jest zrozumiały. Takie ograniczenie oznacza dla nich wyraźny spadek przychodów. Obecnie w funduszach FIO i SFIO, których dotyczy sprawa, Polacy zgromadzili ponad 130 mld zł.

Jak wyliczyły Analizy Online, jeżeli przyjmiemy, że nowe przepisy wejdą w życie, dla TFI oznaczałoby to konieczność wzrostu aktywów o około 30% po to, by utrzymać dotychczasowy poziom przychodów z opłat. Przy obecnej sytuacji rynkowej i wciąż sporej ostrożności klientów to zadanie okazałoby się bardzo trudne.

Sprawdź, jakie opłaty ponosisz na rzecz funduszu
Klienci, który decydują się na zakup jednostek funduszy inwestycyjnych, zawsze powinni jednak szczegółowo sprawdzić, ile będzie kosztować ich inwestycja. Oto najważniejsze opłaty ponoszone przez klientów TFI:

opłata manipulacyjna – to koszt, który inwestor ponosi albo w momencie zakupu jednostek, albo przy ich umorzeniu, albo w obu przypadkach jednocześnie. Najczęściej TFI praktykują pobieranie opłaty manipulacyjnej przy wyjściu z funduszu – i to właśnie ona zgodnie z propozycją KNF miałaby zostać ograniczona do 2% aktywów. Pomysł jest korzystny dla inwestorów, bo dzisiaj wysokość takiej opłaty może sięgać nawet 4%.

Wszystko zależy od rodzaju funduszu oraz ilości wpłacanych środków. Generalnie można założyć, że im bezpieczniejszy w założeniu fundusz (np. obligacji, pieniężny), tym niższa będzie opłata manipulacyjna. Powinna być ona również tym niższa (w ujęciu procentowym), im więcej środków klient wpłaca do funduszu.

opłata za zarządzanie – to rodzaj opłaty, której „na pierwszy rzut oka” możesz nawet nie zauważyć. Wynika to z faktu, że jest ona naliczana codziennie i uwzględniania w wycenie jednostki funduszu. Zatem wartość jednostki, którą widzisz w przestawionych ci notowaniach, zawiera już w sobie tę opłatę.

Jej wysokość jest również w największej mierze uzależniona od rodzaju funduszu. Najdroższe są funduszy akcji – zarządzający wychodzą z założenia, że te fundusze wymagają większej aktywności z ich strony, a więc powinny być droższe.

Tym sposobem opłata za zarządzanie w funduszach akcji może sięgać nawet 4% w skali roku. Tańsze są bezpieczne fundusze rynku pieniężnego, które pobierają ok. 1% w skali roku.

– „podatek Belki” – to też rodzaj opłaty, którą ponosisz, zanim środki wrócą na Twoje konto. Stawka 19% od zysków jest również pobierana i rozliczana przez TFI. Zaleta tego rozwiązania polega na tym, że inwestując w jednostki funduszy nie musisz samodzielnie rozliczać się z urzędem skarbowym przy pomocy formularza PIT. A w ten sposób ze swoich zysków muszą się już rozliczać np. osoby handlujące akcjami bezpośrednio na giełdzie.

Pamiętaj, że wszystkie opłaty, które poniesiesz na rzecz TFI, znajdziesz w karcie funduszy oraz w tabeli opłat i prowizji. To jedne z podstawowych dokumentów, z którymi powinieneś się zapoznać, zanim zdecydujesz się na inwestycję.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.

Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj