Ostatni dzień notowań praw do akcji serii F TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 4 maja 17:31)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 04.05.2007r Emitent otrzymał uchwałę nr 279 /2007r Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 04.05.2007r, na mocy której Zarząd Giełdy wyznaczył dzień 07.05.2007r ostatnim dniem notowań 3.057.000 praw do akcji serii F TIM SA. W dniu 04.05.2007r Emitent otrzymał również uchwałę nr 280/2007r Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 04.05.2007r, w której to uchwale Zarząd Giełdy stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 3.057.000 akcji zwykłych na okaziciela TIM SA o wartości nominalnej 1 zł każda.

Ponadto na mocy ww. Uchwały Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 08.05.2007r w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3.057.000 akcji zwykłych na okaziciela TIM SA , o których mowa powyżej, pod warunkiem rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 08.05.2007r ww. akcji TIM SA i oznaczenia ich kodem „PLTIM0000016”.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Raport bieżący nr 31/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-04 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

2007-05-04 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj