Oświadczenie o zamiarze przekazywania przez TIM SA rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych i rozszerzonych skonsolidowanych raportów półrocznych

Data sporządzenia

2012-01-31

Raport bieżący nr

1/2012

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), niniejszym oświadcza, iż począwszy od 2012r, w skonsolidowanych raportach kwartalnych Emitenta zawarte będą informacje, o których mowa w § 83 ust.1 ww. Rozporządzenia, zaś w skonsolidowanych raportach półrocznych Emitenta zawarte będą informacje, o których mowa w § 83 ust.3 ww Rozporządzenia.

W związku z powyższym Emitent nie będzie odrębnie publikował jednostkowych raportów kwartalnych, ani jednostkowych raportów półrocznych.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-01-31, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2012-01-31, Anna Słobodzian-Puła, Prokurent

drukuj