Płatność zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobranego w wyniku wezwania na skup akcji

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach , działając na podstawie pkt. 9 Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 31 maja 2010 roku, informuje, iż w dniu 09 sierpnia 2010 roku na rachunki właściwych urzędów skarbowych według siedziby podatników – osób prawnych rezydentów, został odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu osób prawnych rezydentów uzyskany z odpłatnego zbycia akcji przez akcjonariuszy na rzecz Spółki.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-08-09

Raport bieżący nr 28/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Inne uregulowania

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-08-09

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu Artur Piekarczyk 2010-08-09

drukuj