Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Data sporządzenia

2024-04-25

Raport bieżący nr

23/2024

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _,,Spółka” _ informuje, że w dniu 25 kwietnia 2024 r., działając na podstawie:

    • art. 444, art. 446 i art. 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
    • uchwały nr 5/23.10.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2020 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych menadżerów Spółki oraz członków zarządów spółek zależnych,
    • uchwały nr 6/23.10.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki,
    • § 8 ust. 2 Statutu Spółki

podjął uchwałę nr 1/25.04.2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu.

Zgodnie z treścią ww. uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, w ramach kapitału docelowego, z kwoty 22.933.066,00 zł _dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych_ do kwoty nie mniejszej niż 22.933.067,00 zł _dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych_ i nie większej niż 23.300.000,00 zł _dwadzieścia trzy miliony trzysta tysięcy złotych_ tj. o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł _jeden złoty_ i nie większą niż 366 934,00 zł _trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote_. Podwyższenie kapitału następuje poprzez emisję nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii G w liczbie od 1 _jednej_ do 366 934 _trzystu sześćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydzieści czterech_ akcji o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda _”Akcje Serii G”_.
Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zaoferowanie akcji nie więcej niż 149 osobom wskazanym przez Zarząd Spółki. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte do dnia 25 maja 2024 roku. Cena emisyjna Akcji Serii G wynosić będzie 10,34 zł za jedną Akcję Serii G. Wszystkie Akcje Serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem.
Zarząd Spółki postanowił o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G w całości za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Treść uchwały Zarządu Spółki stanowi załącznik do raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-04-25, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-04-25, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Uchwała nr 1/25.04.2024 r. Zarządu TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
132 KB
pdf
Opinia Zarządu TIM SA z siedzibą we Wrocławiu uzasadniająca upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji zwykłych na okaziciela serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz do ustalenia ich ceny emisyjnej
1 MB