Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji TIM SA

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), informuje, iż w dniu 28.10.2010r Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA podjęło uchwałę nr 5/28.10.2010r o następującej treści: „Na mocy art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 15 Statutu TIM S.A. oraz Uchwały nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01.09.2008r. zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r, Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwala co następuje: 1.Walne Zgromadzenie TIM S.A. umarza 1.310.000 (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii F TIM S.A., o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, które to akcje zostały nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy za ich zgodą, w celu ich umorzenia, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 01.09.2008r., zmienionej na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA nr 20/16.06.2009r z dnia 16 czerwca 2009r za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 14.582.419,90 PLN (słownie: czternaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy ). 2.Zakup akcji własnych celem ich umorzenia nastąpił za średnim wynagrodzeniem wynoszącym 11,13 PLN (słownie: jedenaście złotych i trzynaście groszy ) za jedną akcję i pokryty został z kapitału rezerwowego. 3.Umorzenie nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego TIM S.A. 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Umorzone akcje dają prawo do 1.310.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA. Po dokonaniu obniżenia kapitału zakładowego TIM SA w konsekwencji umorzenia wyżej wymienionych akcji kapitał zakładowy Spółki wynosił będzie 21.790. 000 PLN. Po dokonaniu obniżenia kapitału zakładowego TIM SA w konsekwencji umorzenia wyżej wymienionych akcji ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA wynosić będzie 21.790.000 głosów.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-10-29

Raport bieżący nr 34/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

drukuj