Podsumowanie subskrypcji akcji serii F TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 16 marca 19:22)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F TIM SA , podaje do publicznej wiadomości następujące informacje :

Subskrypcja akcji serii F TIM SA rozpoczęła się w dniu 26.02.2007r, a zakończyła się w dniu 02.03.2007r.

Ww. subskrypcją objętych było 3.057.000 akcji serii F TIM SA.

Na akcje serii F TIM SA złożono 611 zapisów podstawowych na 1.964.137 akcji. Jednocześnie dokonano 42 zapisów dodatkowych na 1.681.148 akcji.

Stopa redukcji w zapisach dodatkowych wyniosła 35 %.

Zarząd TIM SA w dniu 13.03.2007r dokonał przydziału 3.057.000 akcji serii F subskrybentom zgodnie ze stanami kont PNE ( PLTIM0000065 ) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych), przy czym:

-1.964.137 akcji serii F zostało przydzielonych w wykonaniu prawa poboru;

– 1.092.863 akcji serii F zostało przydzielonych w ramach zapisów dodatkowych złożonych przez akcjonariuszy Spółki.

Cena emisyjna akcji serii F TIM SA wynosi 30 PLN za jedną akcję.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej wynosi 91.710.000 PLN.

Łączna wysokość kosztów zaliczonych przez Spółkę do kosztów emisji wynosi szacunkowo 1.440.000 PLN , z czego:

1) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – ok 870.000 PLN

2) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – ok.450.000 PLN

3) promocja oferty ok.120.000 PLN.

Koszty, o których mowa powyżej, do dnia wpływu środków z emisji na rachunek Emitenta, ujęte zostały w księgach rachunkowych jako rozliczenia międzyokresowe kosztów.

W sprawozdaniu finansowym Emitenta koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy Spółki.

Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,47 zł.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 25/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-16 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-03-16 Artur Piekarczyk Członek Zarz

drukuj