Polityka dywidendowa TIM S.A. na lata 2021-2023

Data sporządzenia

2021-03-22

Raport bieżący nr

10/2021

 

TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, ż w dniu 22 marca 2021 roku Zarząd TIM S.A. podjął uchwałę na mocy której przyjął Politykę dywidendową TIM S.A. na lata 2021 – 2023 w treści zamieszczonej poniżej.

Założenia polityki dywidendowej TIM S.A. na lata 2021-2023:

Przy ustalaniu wartości wypłacanej dywidendy, która będzie rekomendowana Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu TIM S.A. przez Zarząd, będą uwzględniane m.in. następujące czynniki:

1) ocena biznesowa, perspektywy rozwoju i związane z tym potrzeby inwestycyjne GK TIM,
2) sytuacja płynnościowa, koszt finasowania dłużnego, możliwość jego pozyskania na istniejące i przyszłe zobowiązania oraz konieczność utrzymania zadłużenia GK TIM na bezpiecznym poziomie (wskaźnik dług netto do EBITDA < 2).
3) analiza aktualnej i prognozowanej sytuacji rynkowej.

Zarząd TIM S.A., rekomendując podział zysku za lata obrotowe 2021-2023, będzie dążył do przedkładania Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu propozycji wypłaty dywidendy z wypracowanego zysku netto oraz funduszu dywidendowego, obliczonej z uwzględnieniem następujących zasad:

1) w przypadku wypracowania jednostkowego zysku netto w danym roku obrotowym co najmniej na poziomie 15 mln zł Zarząd zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 22.199.200 zł brutto (1 zł brutto na 1 akcję), powiększonej o 50% ewentualnej nadwyżki jednostkowego zysku netto w danym roku obrotowym ponad kwotę 22.199.200 zł,
2) w przypadku wypracowania jednostkowego zysku netto w danym roku obrotowym w wysokości do 15 mln zł Zarząd zaproponuje wysokość dywidendy na podstawie oceny sytuacji opartej na analizie czynników wymienionych powyżej.

Polityka dywidendowa w zakresie wypłaty dywidendy będzie podlegała okresowym przeglądom Zarządu, a ostateczna decyzja w zakresie wysokości dywidendy oraz szczegółowych warunków wypłaty zostanie każdorazowo podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-03-22, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-03-22, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj