Porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia negocjacji z dostawcami towarów i usług

Data sporządzenia

2015-11-16

Raport bieżący nr

35/2015

 

Działając na podstawie art. 56 ust. 1. pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 16.11.2015 r. TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawarła z Kaczmarek Electric S.A. z siedzibą w Wolsztynie oraz Przedsiębiorstwem Handlowym A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie trójstronną umowę w sprawie utworzenia Grupy TAK..

Przedmiotem ww. umowy jest określenie warunków współpracy pomiędzy stronami w zakresie wspólnego prowadzenia negocjacji z dostawcami towarów i usług w celu ustalenia korzystniejszych warunków zakupu.
Grupa TAK nie jest odrębnym od stron ww. porozumienia podmiotem prawnym, a strony zachowują całkowitą niezależność w zakresie zarządzania swoimi przedsiębiorstwami, w zakresie swobodnego i niezorganizowanego kształtowania oraz metod realizacji polityki handlowej we wszelkich jej aspektach oraz w zakresie podejmowanych decyzji zakupowych w relacjach z Dostawcami.
Umowa, o której mowa powyżej, nie spełnia warunków umowy znaczącej, jednak w ocenie Zarządu TIM SA fakt jej zawarcia może mieć potencjalny wpływ na przyszłe wyniki Spółki.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-11-16, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-11-16, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj