Porozumienie zawarte pomiędzy TIM SA, 3LP SA a HE Wroclaw 3 sp. z o.o.

Data sporządzenia

2016-11-10

Raport bieżący nr

49/2016

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 10.11.2016r TIM SA otrzymał podpisany przez wszystkie strony egzemplarz porozumienia z dnia 02 listopada 2016r zawartego pomiędzy TIM SA, 3LP SA _ spółka zależna TIM SA, w której TIM SA posiada 100 % akcji _ oraz HE Wroclaw 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością _ poprzednia nazwa HE Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie_ do umowy Najmu zawartej w dniu 03 listopada 2015r pomiędzy TIM SA _ dalej : „Najemca”_ a HE Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _aktualna nazwa HE Wroclaw 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością_, _ dalej „Wynajmujący”_ przedmiotem której jest najem budynków magazynowych znajdujących się w Siechnicach, przy ul. Kwiatkowskiego 24 _ dalej „Umowa Najmu”_. Informację o zawarciu Umowy Najmu TIM SA podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 32/2015 z dnia 03.11.2015r. 

Na mocy porozumienia z dnia 02.11.2016r, o którym mowa powyżej, 3LP przystąpiła do Umowy Najmu i oświadczyła, iż to ona wykonywała będzie wszelkie prawa i zobowiązania wynikające z Umowy Najmu.
Jednym z obowiązków wynikających z Umowy Najmu jest przekazanie do Wynajmującego gwarancji bankowej na zabezpieczenie terminowej płatności zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy Najmu na warunkach określonych w Umowie Najmu. Informację o wystawieniu przez Bank Handlowy w Warszawie SA _ dalej : „Bank Handlowy” _ na zlecenie TIM SA przedmiotowej gwarancji na okres od dnia 10.11.2015 do dnia 09.11.2016r TIM SA przekazała do publicznej wiadomości w dniu 10.11.2015r, raport bieżący nr 34/2015.
Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 10.11.2016r wystawiona została przez Bank Handlowy, działający na zlecenie 3LP SA, nieodwołalna, przenoszalna i bezwarunkowa gwarancja dokonania płatności do kwoty 2 mln EUR _słownie: dwa miliony euro_, na rzecz HE Wroclaw 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu zabezpieczenia terminowych płatności zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy Najmu.
Gwarancja jest ważna od dnia 10.11.2016r do dnia 08.11.2017r.
Zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z gwarancji jest poręczenie TIM SA do kwoty 2.400.000 EUR _ słownie: dwa miliony czterysta tysięcy EUR _ do dnia 31 maja 2018r, hipoteka ustanowiona na rzecz Banku Handlowego na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, opisanej w księdze wieczystej KW Nr WR 1 K/00095155/3, której użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków i budowli jest TIM SA , do kwoty 2.400.000 EUR _ dwa miliony czterysta tysięcy euro_ oraz oświadczenia złożone przez TIM SA oraz 3LP SA o poddaniu się egzekucji.
Zarząd TIM SA uznał, iż ww. informacja ma charakter informacji poufnej o której mowa w art. 17 MAR z uwagi na fakt, iż informacje te mogą mieć potencjalny wpływ na wyniki finansowe TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-11-10, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2016-11-10, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj