Powołanie Członka Zarządu TIM SA

Data sporządzenia

2019-04-02

Raport bieżący nr

10/2019

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r _ Dz. U. z 2018 r. poz 757_ _, informuje, iż w dniu 01.04.2019 r Rada Nadzorcza TIM SA powołała w skład Zarządu TIM SA Pana Piotra Nosala, powierzając Panu Piotrowi Nosalowi funkcję Członka Zarządu. Rada Nadzorcza powołała Pana Piotra Nosala na wspólną kadencję z pozostałymi Członkami Zarządu TIM SA. Kadencja Członków Zarządu TIM SA upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2020.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje dotyczące Pana Piotra Nosala tj. posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż w związku z powołaniem Pana Piotra Nosala w skład Zarządu TIM SA, odwołana została prokura udzielona Panu Piotrowi Nosalowi.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-04-02, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2019-04-02, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Piotr Nosal
72 KB