Powołanie Członka Zarządu TIM SA

Data sporządzenia

2017-03-24

Raport bieżący nr

11/2017

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _ Dz. U. z 2009r., Nr 33 _, informuje, iż w dniu 24.03.2017 r Rada Nadzorcza TIM SA powołała do składu zarządu Piotra Tokarczuk – Członka Zarządu na wspólną trzyletnią kadencję Członków Zarządu TIM SA upływającą z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2018.
W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje dotyczące Pana Piotra Tokarczuk tj. posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-03-24, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2017-03-24, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj
pdf
Życiorys Piotra Tokarczuka
121 KB