Powołanie Członków Rady Nadzorczej TIM S.A.

Data sporządzenia

2021-06-15

Raport bieżący nr

19/2021

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na postawie z § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_, informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołało w dniu 15 czerwca 2021 roku Pana Grzegorza Dzika oraz Pana Leszka Mierzwę na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Mandaty ww. Członków Rady Nadzorczej rozpoczną się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2020 r.
Mandaty ww. Członków Rady Nadzorczej TIM S.A. wygasną najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2023.

Według oświadczeń złożonych Spółce :
– Pan Grzegorz Dzik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
– Pan Grzegorz Dzik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,
– Pan Leszek Mierzwa nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
– Pan Leszek Mierzwa nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Życiorysy zawodowe Panów Grzegorza Dzika oraz Leszka Mierzwy stanowią załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2021-06-15, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2021-06-15, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Grzegorz Dzik CV 2021
128 KB
pdf
Leszek Mierzwa CV 2021
460 KB