Powołanie Członków Rady Nadzorczej TIM S.A.

Data sporządzenia

2022-06-28

Raport bieżący nr

18/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na postawie z § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_, informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołało w dniu 28 czerwca 2022 roku Pana Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Pana Andrzeja Kusza na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Mandaty ww. Członków Rady Nadzorczej rozpoczną się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2021 r.
Mandaty ww. Członków Rady Nadzorczej TIM S.A. wygasną najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2024.

Według oświadczeń złożonych Spółce przez Panów Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Andrzeja Kusza :

– Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
– Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,

– Pan Andrzej Kusz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
– Pan Andrzej Kusz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawodowe Panów Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Andrzeja Kusza stanowią załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-06-28, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-06-28, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
CV - Krzysztof Kaczmarczyk
731 KB
pdf
Życiorys - Andrzej Kusz
117 KB