Powołanie Członków Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2019-05-15

Raport bieżący nr

19/2019

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołało w dniu 15 maja 2019 roku Pana Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Pana Andrzeja Kusza na Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Mandaty ww. Członków Rady Nadzorczej rozpoczną się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2018 r.
Mandaty ww. Członków Rady Nadzorczej TIM SA wygasną najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2021.Według oświadczeń złożonych Spółce :
– Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
– Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,
– Pan Andrzej Kusz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
– Pan Andrzej Kusz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Życiorysy zawodowe Panów Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Andrzeja Kusza stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-05-15, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2019-05-15, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Życiorys Andrzeja Kusza
101 KB
pdf
Życiorys Krzysztofa Kaczmarczyka
91 KB