Powołanie Członków Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2015-06-12

Raport bieżący nr

21/2015

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), informuje, iż w dniu 11.06.2015r Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA powołało Panów Grzegorza Dzika, Piotra Nowjalisa w skład Rady Nadzorczej TIM SA.

Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Grzegorza Dzika wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2017.

Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Piotra Nowjalisa wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2017.

Opis posiadanego wykształcenia, oraz kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej TIM SA zawierają życiorysy Członków Rady Nadzorczej załączone do niniejszego raportu.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Grzegorza Dzika , Pan Grzegorz Dzik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Grzegorz Dzik, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Piotra Nowjalisa , Pan Piotr Nowjalis nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Piotr Nowjalis, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

ZAŁĄCZNIKI

Życiorys Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Grzegorza Dzika [PDF]

Życiorys Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Piotra Nowjalisa [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-06-12, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2015-06-12, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj