Powołanie Członków Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2016-06-22

Raport bieżący nr

30/2016

 

TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259_, informuje, iż w dniu 21.06.2016r Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA powołało Panów Krzysztofa Kaczmarczyka, Andrzeja Kusza oraz Andrzeja Kasperka w skład Rady Nadzorczej TIM SA.

Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Krzysztofa Kaczmarczyka wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2018.
Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Andrzeja Kusza wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2018.
Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Andrzeja Kasperka wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2017.

Opis posiadanego wykształcenia, oraz kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej TIM SA zawierają życiorysy Członków Rady Nadzorczej załączone do niniejszego raportu.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Krzysztofa Kaczmarczyka, Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Ponadto Pan Krzysztof Kaczmarczyk, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Andrzeja Kusza, Pan Andrzej Kusz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Ponadto Pan Andrzej Kusz , zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Andrzeja Kasperka, Pan Andrzej Kasperek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Ponadto Pan Andrzej Kasperek, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

ZAŁĄCZNIKI

Życiorys Pana Krzysztofa Kaczmarczyka [PDF]

Życiorys Pana Andrzeja Kusza [PDF]

Życiorys Pana Andrzeja Kasperka [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-06-22, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2016-06-22, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj