Powołanie Członków Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2014-05-13

Raport bieżący nr

17/2014

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), informuje, iż w dniu 12.05.2014r Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wybrało Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA oraz Pana Macieja Matusiaka na Członka Rady Nadzorczej TIM SA.

Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2016.

Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Macieja Matusiaka wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2015.

Krzysztof Wieczorkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Krzysztof Wieczorkowski powołany został w skład Rady Nadzorczej TIM SA na obecną kadencję na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 12.05.2014r.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego, Pan Krzysztof Wieczorkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Krzysztof Wieczorkowski, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego jest załączony do niniejszego raportu.

Maciej Matusiak – Członek Rady Nadzorczej
Pan Maciej Matusiak powołany został w skład Rady Nadzorczej TIM SA na obecną kadencję na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 12.05.2014r.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Macieja Matusiaka, Pan Maciej Matusiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Maciej Matusiak, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys Pana Macieja Matusiaka jest załączony do niniejszego raportu.

ZAŁĄCZNIKI

Krzysztof Wieczorkowski – życiorys [PDF]

Maciej Matusiak – życiorys [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-05-13, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2014-05-13, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj