Powołanie Członków Zarządu TIM S.A.

Data sporządzenia

2021-03-12

Raport bieżący nr

8/2021

 

TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _ Dz. U. z 2018r., poz 757_ informuje, iż Rada Nadzorcza TIM S.A., działając w związku z faktem, iż z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2020 wygasną mandaty Członków Zarządu TIM S.A., w dniu 12.03.2021 r powołała Zarząd TIM S.A na nową kadencję w następującym składzie:

Krzysztof Folta – Prezes Zarządu,
Piotr Nosal – Członek Zarządu,
Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu.

Wspólna kadencja Członków Zarządu TIM S.A. rozpocznie się od dnia następnego po dniu w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA zatwierdzające sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2020 i zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2023.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu TIM S.A. tj. posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-03-12, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-03-12, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Życiorysy Członków Zarzadu TIM SA
231 KB